chănqǔ

谄曲

拼音
chăn qǔ
注音
ㄔㄢˇ ㄑㄩˇ
繁体
諂曲

谄曲的意思

词语解释

谄曲chǎn qǔ

 1. 亦作“讇曲”。

 2. 曲意逢迎

引证解释

 1. 亦作“讇曲”。曲意逢迎。

  南朝•梁 慧皎 高僧传·译经下·求那跋摩》:“浊世多諂曲,虚伪诚信。”
  礼记·玉藻“立容辨卑,毋讇” 唐•孔颖达 疏:“毋讇者,军中尚威武,虽自贬退,当有威可畏无得过为讇曲,以屈下於人。”
  宋•叶适 《上宁宗皇帝札子:“夫上媚天子,下媚庶人,不以抗犯为能而以顺悦为得,此岂有諂曲之意存乎其间哉?”
  章炳麟 《箴新党论》:“諂曲者,末胡椒堕泪,怀橄欖以解酲其实虽具,必济以文。”

网络解释

谄曲

谄曲,汉语词汇,

拼音:chǎn qǔ ,

出处《高僧传·译经下·求那跋摩》,

解释为曲意逢迎。

谄曲的字义分解

 • 拼音 chǎn 部首总笔画 10

  谄 [ chǎn ] 1. 奉承;獻媚。 谄媚。谄佞。不谄不驕。《説文•言部》:“諂,諛也。” [更多解释]

 • 拼音 qū,qǔ 部首总笔画 6

  曲 [ qū ] 1. 弯转,与“直”相对。 弯曲。曲折(zhé)。曲笔(①古代史官不按事实、有意掩盖真相的记载;②写文章时故意离题而不直书其事的笔法)。曲肱而枕。曲尽其妙。 2. 不公正,不合理。 曲说。曲解(jiě)。委曲求全。 3. 弯曲的地方。 河曲。 4. 偏僻的地方。 乡曲。 5. 酿酒或制酱时引起发酵的东西。 酒曲。曲霉。 6. 姓。 曲 [ qǔ ] 1. 能唱的文词,一种艺术形式。 曲艺。曲话。 2. 歌的乐调。 曲调(diào)。曲谱。异曲同工。曲高和(hè)寡。 [更多解释]

谄曲的分字组词

近音词、同音词

谄曲的相关词语

【谄曲】的常见问题

 1. 谄曲的拼音是什么?谄曲怎么读?

  谄曲的拼音是:chăn qǔ
  点击 图标播放谄曲的发音

 2. 谄曲是什么意思?

  谄曲的意思是:①.亦作“讇曲”。②.曲意逢迎。