chănfū

谄夫

拼音
chăn fū
注音
ㄔㄢˇ ㄈㄨ
繁体
諂夫

谄夫的意思

词语解释

谄夫chǎn fū

 1. 逢迎拍马的人。

引证解释

 1. 逢迎拍马的人。

  文选·韦孟<讽谏诗>》:“睮睮諂夫,諤諤黄髮,如何我王,曾不是察。”
  李周翰 注:“言王不察諂媚之夫,中正之老也。”

网络解释

谄夫

逢迎拍马的人。

文选·韦孟<讽谏诗>》:“睮睮谄夫,谔谔黄发,如何我王,曾不是察。” 李周翰 注:“言王不察谄媚之夫,中正之老也。”

谄夫的字义分解

 • 拼音 chǎn 部首总笔画 10

  谄 [ chǎn ] 1. 奉承;獻媚。 谄媚。谄佞。不谄不驕。《説文•言部》:“諂,諛也。” [更多解释]

 • 拼音 fū,fú 部首总笔画 4

  夫 [ fū ] 1. 旧时称成年男子。 渔夫。农夫。万夫不当之勇。 2. 旧时称服劳役的人。 夫役。拉夫。 3. 〔~子〕➊旧时对学者的称呼;➋旧时称老师;➌旧时妻称夫;➍称读古书而思想陈腐的人。 4. 与妻结成配偶者。 丈夫。夫妇。 夫 [ fú ] 1. 文言发语词。 夫天地者。 2. 文言助词。 逝者如斯夫。 3. 文言指示代词,相当于“这”或“那”。 夫猫至。 [更多解释]

谄夫的分字组词

近音词、同音词

谄夫的相关词语

【谄夫】的常见问题

 1. 谄夫的拼音是什么?谄夫怎么读?

  谄夫的拼音是:chăn fū
  点击 图标播放谄夫的发音

 2. 谄夫是什么意思?

  谄夫的意思是:逢迎拍马的人。