pínérchǎnérjiāo

贫而无谄,富而无骄

拼音 pín ér wú chǎn , fù ér wú jiāo 怎么读

注音 ㄆㄧㄣˊ ㄦˊ ㄨˊ ㄔㄢˇ , ㄈㄨˋ ㄦˊ ㄨˊ ㄐㄧㄠ

繁体 貧而無諂,富而無驕

成语的意思

折叠展开

谄:巴结,讨好。
贫穷却不巴结奉承,富有却不骄傲自大。

出处春秋・孔子《论语・学而》:子贡曰:‘贫而无谄,富而无骄,何如?’子曰:‘可也,未若贫而乐,富而好礼者也。’

成语字义分解

折叠展开

读音(pín), 贝部,共8画

①. 穷,收入少,生活困难,与“富”相对。 如: 贫穷。贫寒。贫民。清贫。

②. 缺乏,不足。 如: 贫乏。贫血。贫瘠。

③. 絮烦可厌。 如: 贫相(xiàng )。贫气(a.絮烦可厌;b.行动态度不大方。“气”均读轻声)。

④. 僧道谦称。 如: 贫道。贫僧。

读音(ér), 而部,共6画

①. 同“尔”,代词,你或你的。 如: “而翁归,自与汝复算耳”。

②. 连词(①表平列,如“多~杂”。②表相承,如“取~代之”。③表递进,如“~且”。④表转折,如“似是~非”。⑤连接肯定和否定表互为补充,如“浓~不烈”。⑥连接状语和中心词表修饰,如“侃侃~谈”。⑦插在主语谓语中间表假设,如“人~无信,不知其可”)。

③. 表(从……到……)。 如: 从上而下。

读音(wú), 无部,共4画

①. 没有,与“有”相对;不。 如: 无辜。无偿。无从(没有门径或找不到头绪)。无度。无端(无缘无故)。无方(不得法,与“有方”相对)。无非(只,不过)。无动于衷。无所适从。

读音(chǎn), 讠部,共10画

①. 奉承;獻媚。 如: 谄媚。谄佞。不谄不驕。《説文•言部》:“諂,諛也。”

读音(fù), 宀部,共12画

①. 财产、财物多。 如: 富有。富足。富饶。富庶。富裕。富强。富豪。财富。富国强兵。

②. 充裕,充足。 如: 富余。富态。富丽堂皇。

③. 姓。

读音(jiāo), 马部,共9画

①. 马壮健。

②. 自满,自高自大,不服从。 如: 骄傲。骄气。骄恣。骄横(hèng )。骄矜。骄纵。

③. 猛烈。 如: 骄阳。